Wat ee Knascht!

Nodeems mir an der Vieso lo laang driwwer geschwat hunn, wéi mir kënnen manner Dreck man, si mir de Mëtteg iwwer de Léck spadséiere gaangen an hunn do 5 Tute voll Dreck agesammelt. Pfui Däiwel!